Algemene Voorwaarden1. Algemeen
Begrippen – onder “het instituut” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan: de eenmanszaak “Elim Instituut”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24389917, alsook de eigenaar van voornoemde eenmanszaak. – onder “de cliënt ” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan: elke natuurlijk persoon of rechtspersoon, die bij het instituut voor een behandeling  komt en/of is geweest, al dan niet via de digitale weg (bijvoorbeeld online, skype, WhatsApp etc.),aan wie het instituut een offerte heeft gedaan, van wie het instituut een offerte heeft ontvangen en/of waarmee het instituut  een contractuele relatie en /of een behandelrelatie (een Overeenkomst) is aangegaan. – onder “de Overeenkomst(en)“ dient in deze algemene voorwaarden een overeenkomst te worden verstaan  – onder “schriftelijk” en/of “op schrift” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan: schriftelijk (hard copy) alsook per e-mail of ander digitaal bericht van het instituut.


2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan aan of door het Instituut en voorts op Overeenkomsten.
b. Ingevolge het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW wijst het Instituut  hierbij de toepasselijkheid van de door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.


3. Alle afspraken op schrift
a. Het Instituut  is uitsluitend gehouden op schrift vastgelegde afspraken met de Cliënt na te komen.
b. Een elektronisch of mondeling door de Cliënt aan het Instituut gegeven opdracht leidt pas tot een Overeenkomst nadat deze door het Instituut schriftelijk aan de Cliënt is bevestigd.


4. Prijzen
a. De geldende tarieven en/of de prijzen van door het Instituut voor de Cliënt uit hoofde van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden alsmede van de door het Instituut aan de Cliënt te leveren goederen in het kader van een Overeenkomst worden vooraf schriftelijk aan de Cliënt kenbaar gemaakt.
b. Alle door het Instituut genoemde tarieven en/of prijzen betreffen tarieven en/of prijzen inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
c. Het Instituut is bevoegd eenzijdig de inhoud van de Overeenkomst te wijzigen. Het Instituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de Cliënt inlichten over financiële of andere consequenties van de wijziging of aanvulling van de werkzaamheden.


5. Betaling, eigendomsvoorbehoud, retentierecht, opschorting, verrekening en vergoeding
a. Door het Instituut voor de Cliënt in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of in het kader van een Overeenkomst te leveren goederen dienen door de Cliënt voorafgaand aan de werkzaamheden van het Instituut en/of (op) levering, volledig te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.


Kuurpakketten zijn behandeling series die over een bepaalde vooraf afgesproken periode aan de cliënt aangeboden worden. Een kuur bestaat meestal uit 6 behandelingen om de 2 weken. Bij kuurpakketten kunt u ervoor kiezen om het in 1 keer te betalen op per behandeling.


b. Betaling vindt plaats bij wijze van contante betaling of pinbetaling, tenzij anders overeengekomen. Uitsluitend na overleg en met instemming van het Instituut kan er bij verschuldigde bedragen boven de € 250,00 (zegge: tweehonderd-vijftig euro) met een door het Instituut geaccepteerde creditcard worden betaald.


c. Het Instituut  zendt de Cliënt een factuur van de door het Instituut bij de Cliënt in rekening gebrachte werkzaamheden en/of goederen. De factuur wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door de Cliënt is opgegeven in de “Client huid enquête ”. Indien de Cliënt niet over een e-mailadres beschikt, zal het Instituut bij de betaling een “hard copy” van de factuur aan de cliënt aanbieden.


d. Zijn het Instituut en de Cliënt in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel een andere betaaltermijn overeengekomen, dan beloopt de betaaltermijn van de facturen van het Instituut 7dagen.


e. Elke tussen partijen geldende betaaltermijn betreft een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 aanhef en sub a BW. Bij niet (tijdige) betaling is de Cliënt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is de Cliënt jegens het Instituut schadeplichtig. In voorkomend geval is de Cliënt over het totale openstaande bedrag in hoofdsom in ieder geval wettelijke (handels)rente verschuldigd alsook een vergoeding van de door het Instituut gemaakte en/of te maken buitengerechtelijke incassokosten op grond van het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 sub c BW.


f. Het Instituut behoudt zich de eigendomsrechten ter zake door het Instituut aan de Cliënt te leveren goederen voor tot het moment van integrale betaling van de voor die goederen tussen partijen overeengekomen prijs.


g. Het Instituut kan het retentierecht uitoefenen op goederen die zich in haar macht bevinden en aan de Cliënt zouden moeten worden afgeleverd indien en voor zolang als:
– tijdige betaling van de met de Cliënt overeengekomen prijs inclusief eventuele rente en kosten uitblijft;
– de Cliënt tekort schiet in eerdere betalingen uit hoofde van een eerdere Overeenkomst.


h. Indien de Cliënt enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt is het Instituut gerechtigd haar verplichtingen jegens de Cliënt op te schorten.


i. Indien de Cliënt, uit hoofde waarvan dan ook, op geld waardeerbare vorderingen heeft op het Instituut is het Instituut gerechtigd haar vorderingen uit hoofde van enige Overeenkomst daarmee te verrekenen.


j. De Cliënt is niet gerechtigd diens verplichtingen jegens het Instituut uit hoofde van enige Overeenkomst op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.


k. De Cliënt dient zelf zorg te dragen voor het declareren van de kosten van het Instituut voor de door het Instituut voor de Cliënt in het kader van een Overeenkomst verrichtte werkzaamheden of geleverde goederen bij de zorgverzekeraar van Cliënt om in aanmerking te kunnen komen voor een eventuele vergoeding. Dat de zorgverzekeraar de kosten van de Cliënt, om wat voor reden dan ook, niet aan Cliënt vergoedt, ontslaat de Cliënt niet van haar betalingsverplichting(en) jegens het Instituut. Het al dan niet verkrijgen van een mogelijke vergoeding van de zorgverzekeraar is voor rekening en risico van de Cliënt en het mogelijkerwijs niet dan wel eerst op een later tijdstip verkrijgen van een (volledige) vergoeding kan nimmer aanleiding vormen om de Overeenkomst tussen partijen aan te tasten, te ontbinden en/of te vernietigen alsook om wijziging van de gevolgen van de overeenkomst te vorderen.


6. Afspraken, annulering en restitutie
a. Door Instituut voor de Cliënt in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden geschieden alleen op afspraak met het Instituut.


b. De cliënt mag maximaal één persoon meenemen naar een afspraak. Deze persoon dient tijdens de afspraak van de Cliënt plaats te nemen in de officiële algemene wachtruimte. Minderjarigen dienen altijd, dus bij iedere afspraak vergezeld te worden door een wettelijke vertegenwoordiger, voogd of een meerderjarige persoon die daartoe schriftelijk door de wettelijke vertegenwoordiger of wettelijke voogd van de Cliënt gevolmachtigd is.


c. De Cliënt kan een afspraak alleen telefonisch verzetten en/of annuleren via het vaste telefoonnummer van het Instituut van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 – 17.00 uur. Het verzetten en/of annuleren van afspraken door de Cliënt op een andere wijze, bijvoorbeeld via internet of social media, of buiten de genoemde tijden, is niet mogelijk en wordt niet beschouwd als een geldige en/of tijdige annulering van de afspraak.


d. Afspraken met het Instituut die gepland staan op werkdagen tussen 08.00 – 19.00 uur dienen bij verhindering van de Cliënt zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te worden geannuleerd of verzet. Afspraken die gepland staan op werkdagen voor 08.00 of na 19.00 uur of in het weekend dienen bij verhindering van de Cliënt zo snel mogelijk, maar minimaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak te worden geannuleerd of verzet.


e. Indien bij verhindering de afspraak door de Cliënt niet, niet tijdig en/of niet op de voorgeschreven wijze wordt geannuleerd, worden de kosten van het Instituut voor de afspraak volledig in rekening gebracht bij de Cliënt via een factuur. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 onder b van deze voorwaarden kan betaling dan ook geschieden door overboeking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van het Instituut.


f. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook, op verzoek van het Instituut wordt verzet of geannuleerd, vindt er geen restitutie, compensatie of enige vergoeding anderszins aan de Cliënt plaats.


g. Een behandeling (waaronder ook online) met een vooraf afgesproken vaste prijs, vaste periode en/of vast aantal behandelingen en/of uren is slechts geldig gedurende de vooraf tussen het Instituut  en de Cliënt afgesproken periode. Na het verstrijken van deze periode vervalt het pakket automatisch en kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de inhoud van de vooraf besproken behandelingen anderszins. Een behandeling (waaronder ook online) kan niet worden overgedragen aan een derde of worden omgezet in een ander traject. De aan het pakket verbonden kosten zijn berekend op basis van het doorlopen van het gehele traject. Indien het pakket, om wat voor reden dan ook, voortijdig wordt stopgezet, dan wel de Cliënt niet meer het volledige pakket kan of wil afnemen, is onder geen beding restitutie mogelijk van de door de Cliënt in totaal betaalde prijs voor het pakket of een van deel daarvan.


7. Levertijd
a. Het Instituut spant zich in om met de Cliënt overeengekomen levertermijnen (voor bijvoorbeeld goederen) stipt na te komen. De tussen het Instituut en de Cliënt overeengekomen levertermijnen betreffen streefdata en zijn geenszins te kwalificeren als een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 aanhef en sub a BW.


8. Inspanningsverplichtingen en garanties
a. Het Instituut  zal de in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.


b. De door het Instituut in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of te leveren goederen omvatten geen resultaatsverbintenissen en/of garanties, maar zijn uitsluitend een inspanningsverplichtingen. Uit de aard van de Overeenkomst wordt een bepaald resultaat nimmer gegarandeerd.


9. Privacyregeling en geheimhouding
a. De Cliënt dient het Instituut vóór de eerste afspraak te voorzien van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn. Op grond van de wettelijke identificatie-verificatieplicht voor zorgverleners dient de Cliënt zich met een geldig legitimatiebewijs dient te identificeren bij het Instituut. Voor zover wettelijk verplicht, worden zorgverzekeringsgegevens van de Cliënt door het Instituut in het cliëntenbestand  opgenomen.


b. Het Instituut  neemt de persoonlijke gegevens van de Cliënt op in een geautomatiseerd systeem voor zover dit wettelijk verplicht is .Het Instituut zal gegevens van de Cliënt, vertrouwelijke en privacygevoelige informatie met betrekking tot de Cliënt behandelen conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevens.


c. Het Instituut zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken tegenover derden geheimhouden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals gegevens over klachten en geschillen. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke regelingen c.q. verplichting en/of een rechterlijke uitspraak, het Instituut verplicht is mededelingen te doen over genoemde vertrouwelijke informatie.


d. Indien de Cliënt het Instituut verzoekt om inzage en/of een afschrift van het cliëntenbestand, zal het Instituut daaraan haar medewerking verlenen voor zover dat voortvloeit uit de wettelijke regelingen hieromtrent. Bij het verstrekken van een afschrift op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zal het instituut de Cliënt een redelijke kostenvergoeding in rekening brengen. Indien het geen verzoek ingevolge voornoemde wet (WGBO) betreft en / of de Overeenkomst geen overeenkomst in de zin van artikel 7:446 lid 1 BW en/of er gerichte vragen worden gesteld aan het Instituut, dan brengt het Instituut voor het verstrekken van een afschrift en/of administratieve handelingen en/of het beantwoorden van de vragen het reguliere uurtarief voor onderzoek in rekening bij de Cliënt.


10. Overmacht
a. Het Instituut is niet aansprakelijk voor haar verzuim en is niet gehouden haar verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met de Cliënt na te komen in het geval dat het Instituut daartoe wordt verhinderd door enige vorm van overmacht, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.


b. Onder “overmacht” zoals bedoeld in dit artikel dient te worden verstaan: oorlog, het niet beschikbaar zijn van schepen, vrachtwagens of ander vervoer, oproer, arbeidsonrust, weersomstandigheden, ongeval, overheidsmaatregelen waaronder maatregelen die import of export van goederen verbieden, maatregelen van of kwesties met de douane en/of andere bevoegde instanties, alsook enige andere oorzaak die buiten de macht van het Instituut ligt, zulks ter beoordeling van het Instituut.


11. Klachten en klachtentermijn
a. De Cliënt kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen aan haar is afgeleverd door het Instituut of dat de werkzaamheden die zijn verricht door het Instituut niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien de Cliënt het Instituut daarvan niet binnen bekwame tijd nadat de Cliënt dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.


b. Onder “bekwame tijd” zoals bedoeld in sub a van dit artikel dient te worden verstaan: binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking.


c. Bij niet tijdige nakoming van de in dit artikel bedoelde klachtplicht vervallen ingevolge het bepaalde in artikel 6:89 BW of 7:23 BW alle eventuele rechten van de Cliënt jegens het Instituut met betrekking tot vorderingen die erop neerkomen dat de goederen of de diensten die door het Instituut aan de Cliënt zijn geleverd niet voldoen aan de tussen partijen geldende Overeenkomst.


d. Een klacht van een Cliënt wordt door het Instituut op basis van de schriftelijke klachten- en geschillenregeling van het Instituut in behandeling genomen. Indien het Instituut de klacht gegrond acht, zal het Instituut passende actie ondernemen om tot een oplossing te komen. Indien het Instituut en de Cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de Cliënt ingevolge de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg het geschil voorleggen aan de in de klachten- en geschillenregeling van het Instituut genoemde geschillencommissie van de vakgroep. De geschillencommissie van de vakgroep zal dan, na onderzoek tot een passend oordeel proberen te komen.


12. Portretrecht

De persoon die herkenbaar is afgebeeld op de foto((s)/videobeelden en/of vermelding of anders gemaakt Verklaart dat het getoonde portret/videobeelden en/of  vermelding of anders is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.


Verklaart hierbij in rechte volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang me betrekking tot bovengenoemde foto (s)/videobeelden en/of vermelding of anders en/of onderdelen daarvan. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij het Instituut die de foto’s/videobeelden en/of vermelding of anders heeft gemaakt te liggen.


Verleent hierbij het Instituut het onherroepelijk recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen), wanneer het Instituut dit wil) om zonder beperking de foto (s)/videobeelden en of vermelding of anders te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.


Verklaart dat hij/zij het Instituut  vrijwaart van elke vorm van aanspraak (aanspraken) op het portretrecht en of auteursrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Verklaart dat de regels voor het portretrecht en of auteursrecht bij hem/haar bekend zijn.

Dit bewijs is bindend voor erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van ondergetekende, nu en voor altijd en komt ten goede aan het Instituut.


13. Aansprakelijkheid
a. Behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is iedere aansprakelijkheid van het Instituut uit welke hoofde of terzake waarvan dan ook beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van het Instituut wordt uitgekeerd. Desgevraagd zal het Instituut over de (dekking onder de) (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen aan de Cliënt. Indien de verzekeraar, om wat voor reden dan ook, geen dekking verleent is behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Instituut iedere aansprakelijkheid van het Instituut beperkt tot 10 % van de totaalprijs zoals overeengekomen tussen het Instituut en de Cliënt met een maximum van € 1.000.


b. Onder opzet of bewuste roekeloosheid in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan opzet of bewuste roekeloosheid van het Instituut, haar medewerkers alsook aan haar verbonden derden, al dan niet in dienstbetrekking.


d. Het instituut is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de Cliënt gebruik te maken van de diensten van derden. Het instituut zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Het instituut is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Cliënt te aanvaarden.


e. De Cliënt vrijwaart het Instituut tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Cliënt verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Instituut.


f. Het Instituut is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als die schade is ontstaan doordat het Instituut is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Instituut. Het Instituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegenomen naar het Instituut, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Instituut.


14. Varia
a. Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door het Instituut en de Cliënt afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.


b. In het geval een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepalingen de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die het meest in overeenstemming is met de bedoeling van partijen zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare bepaling en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.


15. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank
a. Op alle offertes gedaan aan of door het Instituut op alle Overeenkomsten gesloten met het Instituut is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


b. Alle geschillen die verband houden met offertes gedaan aan of door het Instituut en op alle Overeenkomsten gesloten met het Instituut zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam. Betreft de Cliënt een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is in geval van geschillen die verband houden met offertes gedaan aan of door het Instituut of geschillen vanwege Overeenkomsten gesloten met het Instituut de rechter bevoegd op grond van de wet.


16. Ondertekening
Door ondertekening van deze algemene voorwaarden verklaart de Cliënt daarvan tijdig voor of bij het sluiten van enige Overeenkomst een exemplaar te hebben ontvangen en verklaart de Cliënt in te stemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 2 hiervan.


Wil jij de oorzaak van jouw huidprobleem aanpakken 

i.p.v. de symptomen?


Ervaar het zelfvertrouwen van een mooie en egale huid,

zonder dat je onder het mes moet of medicijnen moet slikken


Spectaculaire kennismakingsactie

Ontvang maar liefst €150,- korting! 


"Hoe jij er over 10 jaar uitziet bepaal je vandaag"Ontdek

De voordeel van de “elim huidherstel formule”

Verbeterd je elasticiteit en structuur

Verminder rimpels tot en met zelf 50%

Verminderd zonneschade zoals pigmentvlekken

Huid celvernieuwing voor een stralende huid
Lees Onze Laatste
Huid Tips


Vitamine A een wonder huidingrediënt
Waarom Vitamine A wordt aangeprezen als een wonder huid-ingrediënt Wie had ooit gedacht dat de eerste letter van het alfabet[...]
Wat iedereen zou moeten weten over acne
Acne? Wat iedereen erover zou moeten weten! Bij een mooie uitstraling hoort voor veel mensen ook een mooie huid. Helaas[...]
12 tips om je collageen een boost te geven
Collageen voor de gezondheid van de huid – 12 tips om het een boost te geven. Collageen is het meest[...]

Doe nu de gratis online huidtest

Ontdek hoe jij jouw huid het beste kan verzorgen om weer een jongere stralende huid te krijgen. En voorkom daardoor schade aan je huid!

Voor & Na


Huidverjonging, huidverbetering, acne, elim instituut, Rotterdam
Huidverjonging, huidverbetering, acne, elim instituut, Rotterdam
Huidverjonging, huidverbetering, acne, elim instituut, Rotterdam, eczeem, rosacea
Huidverjonging, huidverbetering, acne, elim instituut, Rotterdam
Astrid V

"De behandelingen bij Carinda zijn fijn en zij geeft goede voorlichting. Daarna ben ik verder gegaan met huidverjongings behandeling met de Elixis. Het kost tijd die je er voor moet nemen voor je resultaat ziet, dat had zij ook van te voren verteld. Nu na een periode van een jaar ziet mijn huid er goed uit en zijn de rimpeltjes, zeker de oppervlakkige verminderd."

- Astrid -

Esmeralda

"Mensen denken misschien dat het op deze natuurlijke manier niet mogelijk is om weer een frisse uitstraling te krijgen en je (beginnende) rimpels zullen verfijnen/verdwijnen, maar het werkt echt!! Daarbij bied Elim instituut een hele goede service. Echt een aanrader om je hier te laten behandelen!"

- Esmerlada -

Elaine-K

"Voorheen van alles geprobeerd voor mijn rosacea zoals; lasers, antibioticakuren, verschillende dermatologen maar niks hielp echt. Bij Elim instituut kreeg ik het advies om zowel van buitenaf als van binnenuit het probleem aan te pakken. Nu een half jaar later is de roodheid vele malen minder, nagenoeg geen last meer van puistjes en ontstekinkjes en zijn bijvoorbeeld mijn nagels ook veel sterker. Al met al dus zeer tevreden!"

- Eline -

Maak vandaag nog een afspraak voor de kennismakingsaanbieding!

elim instituut

Carinda Brand

Kerksingel 16

2951 GE Alblasserdam


Kvk: 24389917

Anbos: 20430


Huidspecialist, schoonheidssalon, schoonheidsspecliast

voor de omgeving van:

Rotterdam | Alblasserdam | Hendrik
Ido Ambacht | Krimpen aan de Lek |
Zwijndrecht | Papendrecht |
Barendrecht | Ridderkerk | Dordrecht |
Gorinchem | Den Haag l Sliedrecht

Ridderkerk l Giessenburg l Breda

CONTACT ONS


T: 078-6911113
info@eliminstituut.nl

© Elim Instituut - Verjonging zonder mes of botox I All rights Reserved I Powered by Carinda Brand 

>