Algemene voorwaarden

Zeer ervaren en deskundige specialisten

De nieuwste behandelingsmethodes

Wij nemen de tijd voor je en luisteren écht

Algemene Voorwaarden Elim instituut Alblasserdam


1. Algemeen:
Deze voorwaarden gelden voor iedere  behandeling/handeling en transactie  tussen Elim instituut en een cliënt ( hierna genoemd “De Cliënt”) waarop  deze voorwaarden van toepassing zijn voor zover van deze voorwaarden niet door  beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Cliënt mag maximaal EEN persoon meenemen op consult of bezoek. Minderjarigen dienen ALTIJD, dus bij iedere bezoek vergezeld te worden van een wettelijke voogd, of een volwassen persoon die daartoe schriftelijk door genoemde wettige voogd gevolmachtigd is.

2. Inspanningen Elim instituut:
Elim instituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen en de wetgever uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap of nieuwste inzichten. Elim instituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is De cliënt inlichten over financiële of ander consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken:
De Cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24uur  ( twee werkdagen ) voorafgaande aan de afspraak aan Elim instituut genoemde verhindering telefonisch melden, per mail of app melden. Indien De Cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Elim instituut het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan De Cliënt door berekenen.

4. Betaling:
Alle prijzen van behandelingen en producten  worden VOORAF, in het geval van tests en of evaluaties, schriftelijk aan De Cliënt kenbaar gemaakt. Alle  prijzen zijn altijd  inclusief het geldende  btw percentage.
Betaling geschiedt altijd DIRECT na de behandeling bij wijze van een contante betaling of Pin.

5. Losse Behandeling en kuurpakketten:
Losse Behandeling deinen na afloop direct betaald te worden. Kuurpakketten zijn behandeling series die over een bepaalde vooraf afgesproken perioden aan de client aangeboden worden. Een kuur bestaat meestal uit 6 behandeling om de 2 weken. Bij kuurpakketten kunt u ervoor kiezen om het in 1 maal te betalen op per behandeling.

6. Persoonsgegevens & privacy:
De Cliënt  dient Elim instituut vóór het eerste consult van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn -  te voorzien. Dossier vorming is derhalve aan strikte richtlijnen onderhevig. Elim instituut  neemt de persoonlijke gegevens van De Cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Elim instituut behandelt de vertrouwelijke gegevens van De Cliënt volgens de richtlijnen zoals die is opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dossier gegevens worden dan ook nooit beschikbaar gesteld aan derden, voor welk doel dan ook.

7. Geheimhouding:
Elim instituut zal alle informatie, inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhouding plicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Elim instituut is verplicht  genoemde  vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid:
Elim instituut is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Elim instituut is uitgegaan van door De Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen/ klachten, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Elim instituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die De Cliënt heeft meegenomen naar Elim instituut.

9. Klachten:
Indien De Cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, test of evaluatie moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Elim instituut. Elim instituut moet de klager(ster) binnen vijf werkdagen schriftelijk antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Elim instituut passende actie ondernemen om tot een rectificatie van genoemde behandeling of test of evaluatie te komen.  Indien Elim instituut en de klager(ster) niet tot overeenstemming kan komen, kan de klager(ster) het geschil voorleggen aan de vakgroep. De vakgroep zal dan, na onderzoek tot een passend oordeel proberen te komen.

De overeenkomst tussen Elim instituut en De Cliënt is het Nederlands rechtssysteem van toepassing

10. Recht op toegang:
Het recht op toegang is voorbehouden aan Elim instituut.

11. Recht:
Op elke overeenkomst tussen Elim instituut en De Cliënt is  het Nederlands rechtssysteem van toepassing.Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst hiervan steeds bepalend.

Met vriendelijke groet,
Carinda Brand
Huidspecialist

Jouw huid ons advies