Advies nodig? Bel ons meteen op 078 69 11 113

PRIVACY STATEMENT ELIM INSTITUUT

Elim instituut  is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Elim Instituut is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel General Data Protection Regulation).

 

1.Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door  Elim Instituut  uitsluitend verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Elim Instituut, om de klantrelatie te onderhouden (waaronder mede wordt verstaan het communiceren met bestaande klanten over onderwerpen op het gebied van huidverjonging en huidproblemen (nieuwsbrief), alsmede over nieuwe producten en/of diensten van Elim Instituut en voor zover  Elim Instituut  daar op grond van toepasselijke wet- en regelgeving toe is gehouden.

 

Alle bij Elim Instituut werkzame personen (de individuele huidspecialist zelf alsmede de assistent(e) nemen uitsluitend kennis van persoonsgegevens voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met het hierboven omschreven doel. Als Elim instituut externe dienstverleners of andere derden inschakelt die toegang hebben tot persoonsgegevens, dan sluit Elim Instituut  met die partij eerst een (sub-)verwerkersovereenkomst. Elim instituut werkt uitsluitend met derde partijen die voldoen aan haar hoge zorgvuldigheids- en beveiligingsvereisten.

 

Uw persoonsgegevens zullen anderszins zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt.

 

Elim Instituut verzamelt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover dit voor de behandeling c.q. uitvoering van de overeenkomst en/of het nakomen van een wettelijke verplichting dan wel ter bescherming van vitale belangen noodzakelijk is en tracht verder geen bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. In gevallen waarin Elim Instituut wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen (en in dat geval uitsluitend voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst en de behandeling van uw vraag noodzakelijk is), zal u altijd vooraf om toestemming worden gevraagd.

 

Elim Instituut zal uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Unie of aan enige internationale organisatie. Voor zover Elim Instituut al persoonsgegevens moet versturen naar landen buiten de Europese Unie, handelt zij in lijn met toepasselijke wetgeving voor de transfer van persoonsgegevens en stuurt zij alleen persoonsgegevens wanneer er vereiste, passende waarborgen zijn verstrekt.

 

2. Beveiligingsniveau en bewaartermijn

Elim Instituut  beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, inlogcodes en/of versleuteling van gegevens, alsmede fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen en toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met  Elim Instituut .

 

Elim Instituut heeft een eigen procedure voor het melden van datalekken

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van met de met Elim Instituut   gesloten overeenkomsten en in overeenstemming met de wet en op Elim Instituut  toepasselijke (beroeps)regels. Nadat een dossier wordt afgesloten, bewaart Elim Instituut uw dossier in beginsel gedurende vijftien jaar of zoveel langer als dat in een specifiek geval uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

3. Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

Elim Instituut vraagt uw persoonsgegevens in het kader van de onder 1. omschreven doelen en zij vraagt niet méér persoonsgegevens dan die daarvoor noodzakelijk zijn. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou willen verschaffen, kan dat ertoe leiden dat Elim Instituut, zulks mede op grond van de op haar rustende wettelijke en tuchtrechtelijke verplichtingen, geen opdrachten van u kan aanvaarden en/of (verder) uitvoeren.

 

Voor zover  Elim Instituut  (bepaalde) persoonsgegevens verwerkt waarvoor uw toestemming noodzakelijk is, wijst zij u erop dat u het recht hebt om de gegeven toestemming altijd in te trekken.

 

Wanneer  Elim instituut  uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u na een verzoek daartoe (per e-mail via het onder 4 genoemde e-mailadres) uw persoonsgegevens inzien. Indien u meent dat het door  Elim Instituut verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden, onvolledigheden en/of irrelevante gegevens bevat, of uw gegevens op een niet wettelijk toegestane wijze zouden worden gebruikt, kunt u  Elim Instituut schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens, die u zelf actief en bewust heeft verstrekt (al dan niet indirect bijvoorbeeld via een dienst of apparaat) aan  Elim Instituut, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, bijvoorbeeld om die gegevens aan een andere partij over te dragen.

 

Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over  ( Huidverjonging of huidprobleem onderwerpen) (nieuwsbrief), alsmede over nieuwe producten en/of diensten van Elim Instituut, kunt u  Elim Instituut  hiervan op de hoogte stellen.

 

Onder omstandigheden heeft u tevens het recht om  Elim Instituut op te dragen uw persoonsgegevens definitief te verwijderen, namelijk wanneer zij de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of waarvoor ze worden verwerkt, u eerder toestemming aan ons hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar u die toestemming hebt ingetrokken, u terecht bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, de wettelijke of anderszins geldende bewaartermijn is verstreken, of, te allen tijde indien u jonger dan 16 jaar bent en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’). Indien uw verzoek tot vernietiging van persoonsgegevens, gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet, kan het verzoek worden afgewezen.

 

Voor zover u het niet eens bent met (de wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens door  Elim Instituut  staat het u altijd vrij daartegen bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

4. Contactgegevens i.v.m. privacy

U kunt uw vragen en/of verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan  Elim Instituut  heeft doorgegeven, of in verband het met uitoefenen van de onder 3 genoemde rechten, richten tot:

Elim Instituut

T.a.v. Mevrouw C. Brand

Kerksingel 16

2951 GE  Alblasserdam

E.: eliminstituut@gmail.com

 

5. Wijzigen privacy statement

Elim instituut  behoudt zich het recht voor dit Privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op haar website (www.eliminstituut.nl) worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

 

Wil jij huidveroudering                  stop zetten?