PRIVACY STATEMENT

Het Elim instituut,  is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van het Elim instituut,  is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel General Data Protection Regulation).

1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door het Elim instituut, uitsluitend verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met het Elim instituut om de klantrelatie te onderhouden (waaronder mede wordt verstaan het communiceren met bestaande klanten over onderwerpen op het gebied van huidverzorging/huidverjonging (nieuwsbrief), alsmede over nieuwe producten en/of diensten van het Elim instituut, en voor zover het Elim instituut, daar op grond van toepasselijke wet- en regelgeving toe is gehouden.

Alle bij het Elim instituut, werkzame personen (de individuele huidspecialist zelf alsmede de assistente), en degene die in deeltijd dan wel anders betrokken zijn bij alle administratief of anders gerelateerde werkzaamheden van het Elim instituut nemen uitsluitend kennis van persoonsgegevens voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met het hierboven omschreven doel. Als het Elim instituut, externe dienstverleners of andere derden inschakelt die toegang hebben tot persoonsgegevens, dan sluit  het Elim instituut,  met die partij eerst een (sub-)verwerkersovereenkomst. Het Elim instituut, werkt uitsluitend met derde partijen die voldoen aan haar hoge zorgvuldigheids- en beveiligingsvereisten.

Uw persoonsgegevens zullen anderszins zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Het Elim instituut, verzamelt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover dit voor het Elim instituut c.q. uitvoering van de overeenkomst en/of het nakomen van een wettelijke verplichting dan wel ter bescherming van vitale belangen noodzakelijk is en tracht verder geen bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. In gevallen waarin het Elim instituut, wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen (en in dat geval uitsluitend voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst en de behandeling van uw vraag noodzakelijk is), zal u altijd vooraf om toestemming worden gevraagd.  

Het Elim instituut, zal uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Unie of aan enige internationale organisatie, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van (internationale) wet- en regelgeving en/of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor zover het Elim instituut al persoonsgegevens moet versturen naar landen buiten de Europese Unie, handelt zij in lijn met toepasselijke wetgeving voor de transfer van persoonsgegevens en stuurt zij alleen persoonsgegevens wanneer er vereiste, passende waarborgen zijn verstrekt.

2. Beveiligingsniveau en bewaartermijn

Het Elim instituut, beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, inlogcodes en/of versleuteling van gegevens, alsmede fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen en toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met het Elim instituut.

Het Elim instituut, heeft een eigen procedure voor het melden van datalekken.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de met het Elim instituut, gesloten overeenkomsten en in overeenstemming met de wet en op het Elim instituut, toepasselijke (beroeps)regels. Nadat een dossier wordt afgesloten, bewaart het Elim instituut uw dossier in beginsel gedurende vijftien jaar of zoveel langer als dat in een specifiek geval uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging van mijn e-mail account.

Mijn e-mail account is met een tweestapsverificatie beveiligd, hetgeen inhoud dat als er wordt ingelogd op mijn account dit bevestigd moet worden d.m.v. een SMS code.

3. Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

Het Elim instituut, vraagt uw persoonsgegevens in het kader van de onder 1. omschreven doelen en zij vraagt niet méér persoonsgegevens dan die daarvoor noodzakelijk zijn. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou willen verschaffen, kan dat ertoe leiden dat het Elim instituut, zulks mede op grond van de op haar rustende wettelijke en tuchtrechtelijke verplichtingen, geen opdrachten van u kan aanvaarden en/of (verder) uitvoeren.

Voor zover  het Elim instituut,  (bepaalde) persoonsgegevens verwerkt waarvoor uw toestemming noodzakelijk is, wijst zij u erop dat u het recht hebt om de gegeven toestemming altijd in te trekken.            
                                                                                                    

Wanneer het Elim instituut  uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u na een verzoek daartoe (per e-mail via het onder 4 genoemde e-mailadres) uw persoonsgegevens inzien. Indien u meent dat het door het Elim instituut, verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden, onvolledigheden en/of irrelevante gegevens bevat, of uw gegevens op een niet wettelijk toegestane wijze zouden worden gebruikt, kunt u het Elim instituut, schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens, die u zelf actief en bewust heeft verstrekt (al dan niet indirect bijvoorbeeld via een dienst of apparaat) aan het Elim instituut , in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, bijvoorbeeld om die gegevens aan een andere partij over te dragen.

Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onderwerpen (nieuwsbrief), alsmede over nieuwe producten en/of diensten van het Elim instituut, kunt u  het Elim instituut, hiervan op de hoogte stellen.

Onder omstandigheden heeft u tevens het recht om van het Elim instituut,  op te dragen uw persoonsgegevens definitief te verwijderen, namelijk wanneer zij de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of waarvoor ze worden verwerkt, u eerder toestemming aan ons hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar u die toestemming hebt ingetrokken, u terecht bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, de wettelijke of anderszins geldende bewaartermijn is verstreken, of, te allen tijde indien u jonger dan 16 jaar bent en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’). Indien uw verzoek tot vernietiging van persoonsgegevens, gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt[G1] , alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet, kan het verzoek worden afgewezen.

Voor zover u het niet eens bent met (de wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens door   het Elim instituut  staat het u altijd vrij daartegen bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

4. Contactgegevens i.v.m. privacy

U kunt uw vragen en/of verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan het Elim instituut, heeft doorgegeven, of in verband het met uitoefenen van de onder 3 genoemde rechten, richten tot:

Elim instituut

T.a.v. mevrouw C. Brand

Kerksingel 16

2951 Ge  Alblasserdam

E.: info@Eliminstituut.nl

                                                                                                                     

5. Wijzigen privacy statement

Het Elim instituut,  behoudt zich het recht voor dit Privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op haar website (www.eliminstituut.nl) worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

[G1]Lees Onze Laatste
Huid Tips


Vitamine A een wonder huidingrediënt
Waarom Vitamine A wordt aangeprezen als een wonder huid-ingrediënt Wie had ooit gedacht dat de eerste letter van het alfabet[...]
Wat iedereen zou moeten weten over acne
Acne? Wat iedereen erover zou moeten weten! Bij een mooie uitstraling hoort voor veel mensen ook een mooie huid. Helaas[...]
12 tips om je collageen een boost te geven
Collageen voor de gezondheid van de huid – 12 tips om het een boost te geven. Collageen is het meest[...]

Sign Up Now

and get instant access to your “Free Guide”

Voor & Na


Huidverjonging, huidverbetering, acne, elim instituut, Rotterdam
Huidverjonging, huidverbetering, acne, elim instituut, Rotterdam
Huidverjonging, huidverbetering, acne, elim instituut, Rotterdam, eczeem, rosacea
Huidverjonging, huidverbetering, acne, elim instituut, Rotterdam
Astrid V

"De behandelingen bij Carinda zijn fijn en zij geeft goede voorlichting. Daarna ben ik verder gegaan met huidverjongings behandeling met de Elixis. Het kost tijd die je er voor moet nemen voor je resultaat ziet, dat had zij ook van te voren verteld. Nu na een periode van een jaar ziet mijn huid er goed uit en zijn de rimpeltjes, zeker de oppervlakkige verminderd."

- Astrid -

Esmeralda

"Mensen denken misschien dat het op deze natuurlijke manier niet mogelijk is om weer een frisse uitstraling te krijgen en je (beginnende) rimpels zullen verfijnen/verdwijnen, maar het werkt echt!! Daarbij bied Elim instituut een hele goede service. Echt een aanrader om je hier te laten behandelen!"

- Esmerlada -

Elaine-K

"Voorheen van alles geprobeerd voor mijn rosacea zoals; lasers, antibioticakuren, verschillende dermatologen maar niks hielp echt. Bij Elim instituut kreeg ik het advies om zowel van buitenaf als van binnenuit het probleem aan te pakken. Nu een half jaar later is de roodheid vele malen minder, nagenoeg geen last meer van puistjes en ontstekinkjes en zijn bijvoorbeeld mijn nagels ook veel sterker. Al met al dus zeer tevreden!"

- Eline -

Maak vandaag nog een afspraak voor de kennismakingsaanbieding!

elim instituut

Carinda Brand

Kerksingel 16

2951 GE Alblasserdam


Kvk: 24389917

Anbos: 20430


Huidspecialist, schoonheidssalon, schoonheidsspecliast

voor de omgeving van:

Rotterdam | Alblasserdam | Hendrik
Ido Ambacht | Krimpen aan de Lek |
Zwijndrecht | Papendrecht |
Barendrecht | Ridderkerk | Dordrecht |
Gorinchem | Den Haag l Sliedrecht

Ridderkerk l Giessenburg l Breda

CONTACT ONS


T: 078-6911113
info@eliminstituut.nl

© Elim Instituut - Verjonging zonder mes of botox I All rights Reserved I Powered by Carinda Brand 

>